Etický kodex

Etický kodex je soubor etických a morálních norem, které jsou alfou a omegou pro každou společnost a které záleží na tom co dělá a jak to dělá.
Nejinak je to i v našem případě. Těmito nepsanými pravidly se nejenom řídíme, ale snažíme se aktivně prosazovat nad rámec našeho okruhu obchodů.
Etický kodex vnímáme jako veřejné a závazné prohlášení, ve kterém nastavujeme standarty naší existence a obecně platné formy chování k našim klientům.

Proč potřebujeme Etický kodex?

Naším obchodním zaměřením, kterým je zprostředkování, zpracování a poskytování mimobankovních typů financování, se pohybujeme v oblasti, která je v současné době hodně přesycena mnohými nabídkami a službami, které mnohdy nepřinášejí klientům zrovna užitek a často se pohybují až za hranicemi trestněprávní odpovědnosti.
Velmi dobře chápeme situaci na trhu s mimobankovními produkty a naší snahou je nabídnout našim klientům vždy takové řešení, které bude maximálně bezpečné, bude relevantní jejich ekonomické situaci, a v neposlední řadě je nebude vystavovat jakýmkoli finančním nákladům, které by museli vynaložit před vlastní realizací navrženého řešení.
Proto jsme se rozhodli sestavit vlastní formulaci etických pravidel, kterými se řídíme a jejichž znění veřejně a závazně deklarujeme.

Každý subjekt, který působí nejenom v oboru mimobakovního financování, by se měl chovat podle určitých morálních a profesních pravidel.

Respektování zákonů České Republiky

Jakékoli úkony, které v rámci své obchodní činnosti společnost KAPOLI a.s. provádí se vždy a v plném rozsahu řídí platnou legislativou České Republiky.

Chování k našim klientům

Abychom standartizovali etické normy chování společnosti k našim klientům, sestavili jsme a řídíme se následujícími pravidly:

  • Obchodní prospěch našeho klienta je pro nás vždy zcela prioritní
  • S klienty jednáme v rámci platné legislativy České Republiky
  • Našim klientům poskytujeme vždy plnou informační a podkladovou podporu při řešení jejich poptávek
  • Při realizacích poptávek našich klientů se snažíme dodržovat standard vysoké bezpečnosti a profesionality
  • Nikdy neinkasujeme z žádného důvodu jakékoli finanční náklady před realizací požadované služby či v průběhu zpracování poptávky klienta
  • Zpracování, manipulace a předávání osobních údajů našich klientů je v plné míře podřízeno platné legislativní úpravě zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rozsahu informovaného souhlasu uděleného klientem

Řešení sporů

Při řešení případných obchodních sporů, se vždy snažíme postupovat podle základních morálních pravidel a v plné míře preferujeme bez vyjímky mimosoudní formy řešení takových situací.

 

Vedení společnosti